Eesti Spordiselts Kalev

Uudised

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas

Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja veteranidele koroonas toimuvad 24. augustist – 25. augustini 2019. a Sauga Valla […]

Loe edasi »
12.08.2019 Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas

Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja veteranidele koroonas toimuvad 24. augustist – 25. augustini 2019. a Sauga Valla Spordisaalis.

Võistlused korraldavad Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Koroonamänguliit ning MTÜ RING, peakorraldaja Heino Merilaine koos kohtunikekoguga.

 

Osavõtjad

Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11.eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ja on tasunud osavõtumaksu täiskasvanud 4 eurot ja noored osalustasuta. Korraldajaklubil on õigus teha erisoodustusi korraldajatele. Paarismängud 6 eurot/paar.
Eraldi arvestus noortele (2001.a. ja hiljem); naisveteranid üle 55 a (1964a ja varem sündinud) ja
meesveteranid üle 60 a (1959 a ja varem sündinud). Iga võistleja vastutab ise oma tervise eest.

Programm ja läbiviimise süsteem

Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.
Registreerimine ja loosimine toimub 9.00-9.45 Sauga Valla Spordisaalis.

Üksikmängud 24.08.2019. a kell 10.00;
mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad min 7 vooru śveitsi süsteemis, neli geimi (4:0, 3:1, 2:2).

Segapaarismängud 24.08.2019. a, orienteeruvalt kell 14.00 mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; 6
vooru śveitsi süsteemis vms, peakorraldaja otsustab.

Mees- ja naispaarismängud 25.08.2019 kell 10.00; voorude arv ja võistlussüsteem, mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; peakorraldaja otsustab.

Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma.
Üldsumma võrdsuse punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger, Buch-HiLo, progresseeruv.

Võistkonna arvestusse 6 parema võistleja tulemused:
igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 15 punkti, II koht 14, III 13 jne.

Võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem võistlusklasside I kohti, II kohti jne.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape.

AUTASUSTAMINE

Eesti Spordiselts Kalev autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest, naisveterani (55+ a) ja meesveterani (60+ a) üksikmängudes, ning kolme paremat naispaari-, meespaari- ja segapaarismängijaid diplomi ning meenega. Võitja võistkonda autasustatakse karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomiga. Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Koroonamänguliit osavõtumaksudest.
Osavõtjate muud kulud kannab lähetav klubi.

ÜLDISELT:

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.
Peakorraldaja: Heino Merilaine, MTÜ Ring, 5206 092;
Peakohtuniku asetäitja ja sekretär: Guido Trees, Peningi KMK, 5278 829.

 

JUHEND

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks. XXI Tallinna võimlemispidu toimub 31.mail […]

Loe edasi »
2.07.2019 Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2020 a. XXI Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XXI Tallinna võimlemispidu toimub 31.mail 2020 a. Pirita Spordikeskuses Tallinnas.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXI Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest. XXI Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK. XXI Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 31.mail 2020.

Käesoleva konkursi võitja moodustab XXI Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt septembris 2019. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo  repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemistoimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 5.september 2019.

 

  1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1 Avaliku konkursi XXI Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkurss algab 2. juulist 2019.

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. september 2019 kell 12.00 (keskpäeval).

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee, teemaks märkida “XXI Tallinna võimlemispidu”, või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev, Mustamäe tee 4, Tallinn.

1.6 Teema ei ole etteantud.

 

  1. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1  Tallinna võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2. Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

  1. LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse.

3.2 Konkursile palume esitada XXI Tallinna võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab:

3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2 nägemust XXI Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest ja etenduse kestusest;

3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: beebid ja 1-3.aastased väikelapsed, mudilased, 1.-3. klassi vanuserühmad, 4.-6.klassi vanuserühmad,7.-9. klassi ja gümnaasiumi vanuserühmad, C – noorte (gümnaasiumiealiste) segarühmad, gümnaasium), mehed, poisid, Idla, daamid ja eakad.

3.2.3 repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu;

3.2.4 repertuaarinäiteid;

3.2.5 nägemust, kuidas võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.6 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.7 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.8 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

  1. IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1 Ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt  võimlemisvaldkonna eksperdid.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XXI Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3 Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.4.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

  1. KONKURSI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1 Konkursi tulemusel avalikustatakse ainult võidutöö(d).

5.2 Konkursi võitja(te)ga võetakse ühendust hiljemalt 16. septembril 2019. Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2019-2020.

5.3 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

 

Eesti Spordiselts Kalev

Aadress: Mustamäe tee 4, Tallinn

 

LISAINFO:

Lembe Laas

võimlemise valdkonna juht

E-kiri: lembe@eestikalev.ee

Tel +372 615 42 77

 

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Mälestusvõistlus toimub 5. juunil 2019 algusega kell 18.00 Tallinnas Kalevi staadionil. Ajakava 18.00 Avamine 18.10 Neiud U14, U16 ja U18 18.30 […]

Loe edasi »
21.05.2019 Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Olav Karikose mälestusvõistlus – Eesti Staadionijooksu sarja 2. etapp, 1000 m jooks

Mälestusvõistlus toimub 5. juunil 2019 algusega kell 18.00 Tallinnas Kalevi staadionil.

Ajakava
18.00 Avamine
18.10 Neiud U14, U16 ja U18
18.30 Noormehed U14, U16 ja U18
18.50 Neidude autasustamine
18.55 Noormeeste autasustamine
19.00 Meesveteranid M40 ja M50
19.10 Naised ja naisveteranid N40
19.25 Mehed
19.35 Veteranide autasustamine
19.40 Naiste ja meeste autasustamine

Kõigi võistlusklasside kolme paremat jooksjat autasustatakse Karikose mälestuskarikaga.

Nii meeste kui ka naiste esikolmik teenib Eesti Staadionijooksu sarja auhinna:
1. koht 150, 2. koht 100 ja 3. koht 50 eurot.

 

Teenekas treener
5. juunil möödub 100 aastat spordipedagoog ja kergejõustikutreener Olav Karikose sünnist. Karikose käe all harjutasid olümpiamängudel osalenud Rein Tölp ja Raissa Ruus, universiaadi kuldmedalimees Toomas Turb, Eesti rekordi püstitasid ka Peeter Varrak, Toomas Kitsing, Erik Maasik, Ilmar Ruus, Ants Palmar ja Ain Mõnjam. Viis õpilast võitsid NSV Liidu ja 32 Eesti meistrivõistluste medaleid.


Olav Karikosk ja tema õpilane Toomas Turb

Stipendiumikonkurss

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi enesetäiendamise ja taseme tõstmise eesmärgiga harrastusvõimlemises. Avaldused palume saata hiljemalt 10.juuniks 2019 e-postiaadressile […]

Loe edasi »
10.05.2019 Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi enesetäiendamise ja taseme tõstmise eesmärgiga harrastusvõimlemises.

Avaldused palume saata hiljemalt 10.juuniks 2019 e-postiaadressile lembe@eestikalev.ee või posti teel Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn.

Stipendiumi määrab Eesti Spordiseltsi Kalev juhatus laekunud sooviavalduste alusel.