Arengukava
PDF
Eesti Spordiseltsi Kalev arengustrateegia 2012-2016

MISSIOON

Eesti Spordiseltsi Kalev missiooniks on isamaalis-aateline sportlik kasvatus, mis järgib ausa mängu reegleid, aidates kaasa tervisesporti ja tervislikke eluviise toetavale arengule, mille krooniks on elurõõmus inimene, terve pere ja toetav kogukond.

VISIOON

Eesti Spordiselts Kalev on laste-, noorte- ja võistlusspordi ning liikumisharrastuse edendaja ning kandja.

Selts on jätkusuutlik ja positiivse mainega organisatsioon, olles usaldusväärne ning konkurentsivõimeline koostööpartner nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

VÄÄRTUSED

Eesti Spordiseltsi Kalev väärtusteks on:

 • Enam kui sajandi vanune ajalugu koos traditsioonide ja väljakujunenud sümboolikaga.elurõõmus inimene ja terve pere, moodustades üleriigilise arvuka liikmeskonnaga võrgustiku.
 • Intellektuaalne kapital: kvalifitseeritud ja tulemuslike saavutustega treenerid ning oma ala entusiastid
 • Tervislike ja sportlike eluviiside propageerimine, koos elanikkonna kaasamisega spordi- ja kehakultuuritegevusele.
 • Eesti Spordiseltsi Kalev põhimõttekindlus järgida oma tegevuses ausa mängu reegleid, toetades seeläbi isamaalis-aatelist kasvatust.
 • Tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, lähtudes nii hea nime kui väärika maine kujundamisest.
 • Ausus, avatus ja demokraatia seltsi liikmeorganisatsioonide omavahelistes suhetes.
 • Laialdaste teadmiste ja kogemustega Kalevi Veteranide ühendus kui suurt väärtust ja kogemusi omav tugiorganisatsioon.

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES

HARIDUS- ja TEADUSMINISTEERIUM

Euroopa noortevaldkonna koostööraamistik 2010-2018

Euroopa noortevaldkonna koostööraamistik 2010-2018 strateegilised eesmärgid noorte tervise ja heaolu valdkonnas on edendada seas tervislikke eluviise, kehalis aktiivsust, koolide, noorsootöötajate, tervishoiuspetsialistide, spordiorganisatsioonide koostööd, rõhutada spordi rolli meeskonnatöö, kultuuridevahelise õppimise, fair play ja vastutustundlikkuse arendamisel. Parandada noorsootöötajate ja noortejuhtide teadmisi ja teadlikkust terviseküsimustes. Eesti Spordiselts Kalev eesmärkideks on järjepidevalt tegeleda noorte tervise ja heaolu edendamisega, arendada noorte füüsilist vormi ning rõhutada meeskonnatöö ja ausa mängu reeglite rolli sporditreeningutel. Kalevi liikmeskonda kuuluvad mitmed tuntud ja kogenud treenerid, kelle teadmiste jagamine uutele noortejuhtidele annab võimaluse tulemuslikumalt teadlikumalt noori treenida.

SOTSIAALMINISTEERIUM

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020

"Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" üldeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist. Eesti Spordiseltsi Kalev eesmärk on läbi spordi suurendada sotsiaalset sidusust ja pakkuda rohkematele inimestele võimalusi sportlikuks tegevuseks. Arendame oma spordibaase, et kujundada kvaliteetsemat ja mitmekesisemat tervist toetavat keskkonda. Propageerime tervislikke eluviise ning järjepideva kehalise aktiivsuse harrastamist, mis tagab inimestele pika ja kvaliteetse elu. Heaks eeskujuks on siin laialdaste teadmiste ja kogemustega Kalevi Veteranide Ühendus, ridades on 2011.aasta seisuga 1513 liiget kes vaatamata kõrgele eale tegelevad aktiivselt spordiga ning propageerivad tervislikke eluviise.

Eesti lõimumiskava 2008-2013

"Integratsioonipoliitika üldeesmärgiks on sidusa ühiskonna tekkimine, milles ühiste huvide, sotsiaalsete institutsioonide ja väärtuste kõrval on loodud võimalused vähemustele nende kultuurilise eripära säilitamiseks. Lõimumiskava sotsiaalmajandusliku integratsiooni peatükis käsitletakse meetmeid mitte-eestlaste riskikäitumise vähendamiseks ja tervislike valikute suurendamiseks."

Seltsi eesmärgiks on vähemusrahvuste esindajate läbi sporditegevuse ühiskonda ning seeläbi toelrantsuse ja ühtekuuluvustunde suurendamine.

Selle dokumendi eesmärkidele toetub ka integratsioonilaager "Liikumisharrastuse keelekümbluslaager Madsal 2012.aastal", mille korraldame 80-le muukeelsele noorele.

Tallinna ja Harjumaa terviseprofiilid

Eluea pikendamine

"Eesti elanike keskmine eeldatav eluiga on teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes murettekitavalt lühike (WHO 2006). Teiste Ida-Euroopa riikidega võrreldes on keskmine eeldatav eluiga Eestis, sh. Tallinnas, umbes 3 aasta, Lääne-Euroopa riikidega võrreldes aga 6-7 aasta võrra lühem (WHO 2003, "Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015" punkt 2)

Eesti Spordiselts Kalev on kaasanud tegevusse Tallinna ja Harjumaa veteranid, kes võtavad aktiivselt osa liikumisharrastus- ja võimlemisprojektidest, mille läbi parandavad oma tervislikku seisundit ning pikemas perspektiivis pikendavad ka eluiga.

Elanikkonna kehalise aktiivsuse tõstmine

Viimase kümne aasta jooksul ei ole elanikkonna kehaline aktiivsus oluliselt muutunud. Ligikaudu 1/3 Tallinna meestest ja naistest tegeleb vähemalt korra nädalas tervisespordiga 30 minutit või enam, mis ei erine Eesti keskmisest näitajast.

Eesti Spordiseltsi Kalev eesmärgiks on suurendada võimlemise ja liikumisharrastusega tegelevate Tallinna ja Harjumaa elanike arvu. Viimaste aastatega on kasvanud huvi võimlemise ja kepikõnni vastu, kuid kahjuks puudub Harjumaal piisavalt juhendajaid, kes omaksid vastavaid teadmisi. Viime läbi erinevaid seminare ja koolitusi, mille käigus jagame liikumisharrastuse ja terviseinfot.

KULTUURIMINISTEERIUM

Liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2006-2010

Liikumisharrastuse arengukava täidab Eesti Spordiseltsi Kalev strateegia eesmärke. Arengukava eesmärk on kaasa aidata liikumisaktiivsuse suurendamisele ning igapäevase spordiga tegelemiseks paremate võimaluste loomine.. Arengukava põhieesmärgiks on rendada liikumisharrastuse võimalusi ja vorme ning regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu suurendamine 2016. aastaks 45%-ni rahvastikust. Arengukava koosneb järgmistest põhitegevusvaldkondadest : sportimispaigad, liikumisharrastuse korraldamine, tervisesportlaste arstiabi, koolitus, infoteenindus nõustamine, infomaterjalide koostamine ja levitamine harrastajatele, liikumisharrastuse suhtekorraldus- ja edenduskava. Selts tegeleb läbi liikumissarja "Käime koos!" liikumisharrastuse propageerimisega inimeste kaasamisega aktiivsesse spordi. 2011.aastal osales sarjas "Käime koos!" 1152 inimest.

esmärgiks teavitada ja nõustada inimesi liikumisharrastuse võimalustest ning pakkuda terviseliikumise alast nõu. Lisaks viib selts läbi traditsioonilisi harrastusvõimlemise festivale "Kauni rühiga ellu", kust võttus 2011.aastal osa 380 harrastusvõimle

PÕHIANDMETE ÜLEVAADE

Meie
tugevused

 • Pikk ajalugu väljakujunenud traditsioonide ja sümboolikaga.
 • Usk organisatsiooni jätkusuutlikkusse.
 • Arvuka liikmeskonnaga vabariiklik võrgustik.
 • Intellektuaalne kapital ja oma ala entusiastid.
 • Üle-eestiline spordibaaside infrastruktuur.
 • Rahvusvaheline tuntus ja sidemed.
 • Liikmelisus rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides.
 • Professionaalsus võistluste korraldamisel ja läbiviimisel.
 • Kvalifitseeritud ja tulemuslike saavutustega treenerid.
 • Suurim organisatsioon vabariigis, mis tegeleb harrastusvõimlemise arendamisega.
 • Arvukas ja aktiivselt tegutsev veteranide ühendus.

Meie

nõrkused

 • Spordimaastikul positsioneerumise ebaselgus.
 • Seltsi liikmesorganisatsioonide vaheline vähene koostöö ja vastastikuse kommunikatsiooni puudumine
 • Mõnede liikmesorganisatsioonidete passiivsus ja vähene ühtekuuluvustunne.
 • Juhatuse vähene koostöö piirkondlike liikmesorganisatsioonidega
 • Ebapiisav koostöö kohalike omavalitsustega
 • Puudulik suhtekorraldus
 • Vähene aktiivsus spordipoliitika kujundamisel.
 • Rahaliste vahendite nappus.
 • Koostööpartnerite vähesus.

Meie
võimalused

 • Aktiivne koostöö liikmesorganisatsioonidega.
 • Töö noorsooga ja noorte liidrite kaasamine seltsi tegevusse.Organisatsiooni sisesed koolitused - vanemate ja kogenumate teadmised noorteni.
 • Spordipropaganda, koostöö EOK, riigi ja omavalitsustega ning maakondade spordiliitudega.
 • Erinevate huvigruppide kaasamine spordi ja kehakultuuri juurde.
 • Eesti Spordiseltsi Kalev võistlussarjade taastamine.
 • Spordibaaside ja nende võimaluste efektiivsem kasutamine.
 • Rahvusvahelistest spordi osavõtu suurendamine.
 • Spordi- ja liikumisharrastuslike ürituste korraldusteenuse pakkumine.Suhtekorraldus- ja turundusstrateegia tegevusplaani väljatöötamine.

Meie

ohud

 • Seltsi majanduslik ebakindlus.
 • Noorte võõrdumine spordist ja liikumisharrastusest: ebapiisav majanduslik võimalus ja alternatiivsete ajaveetmisvõimaluste pealetung
 • Konkurents turul.
 • Vähene avalikkuse usk organisatsiooni jätkusuutlikkusse.
 • Juriidiliste küsimustega seotud riskid.
 • Spordibaaside seisukorra halvenemine.
 • Vähene meedia huvi.
 • Meie sümboolika kooskõlastamata kasutamine.

STRATEEGILISED EESMÄRGID ja MEETMED
1. Arvukas Kalevi liikmeskond nii noorsportlaste kui harrastajate näol.

2. Kalevi renomee parandamine ja seltsi tegevusplani väljatöötamine.

3. Aktiivselt toimiv koostöö liikmesorganisatsioonidega ja ühekuuluvustunne.

4. Finantsbaas: riiklik tegevus- ja harrastussporditoetus.

5. Taastatud Kalevi traditsioonilised võistlussarjad .

6. Rahvusvahelised suhted ja taaselustatud rahvusvahelised võistlused.

7. Parendatud Kalevi taristu.

8. Koolitussüsteemi väljaarendamine

Eesmärk 1 : Arvukas seltsi liikmeskond

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü liikmete arv, sh. laste ja harrastajate arv

ü kalendrisündmustest osavõtjate arv

ü Kalevi ühistegevuste kaardistamine

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü seltsi sporditegevuse korraldamine

ü tunnustatud treenerite kaasamine

ü uute liikmete värbamise aktiivne käivitamine

ü meedia parem kasutamine: aktiivne sotsiaalvõrgustiku kasutuselevõtt, erinevates portaalides info levitamine

ü teavitustöötegemine noorsootöö organisatsioonidega

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

ü sotsiaalmeedia koolitus ja selle võrgustiku loomine ja kasutuselevõtt

ü seltsituntud sportlaste ja treenerite kaasamine värbamisprotsessi

ü koostöö noorsootöö organisatsioonidega

ü integratsioon läbi spordi

Eesmärk 2: Aktiivselt toimiv koostöö liikmesorganisatsioonidega ja ühtekuuluvustunne

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü klubide ja seltside osavõtt ühisüritustest (suvepäevad, jõulud, Kalevi MV)

ü liikmekaart

ü treenerite koolitused

ü ühtne vorm

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü heal tasemel korraldatud ühistegevus: võistlused, suvepäevad, koolitused.

ü polüfunktsionaalse liikmekaardi tegemine

ü ühtse sümboolika kujundamine liikmeskonnale

ü sisekommunikatsiooni võrgustike loomine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

ü traditsiooniliste ühisürituste taaselustamine

ü sisemine koolitussüsteem

ü liikmepileti asemele liikmekaart

ü koostööpartnerite kaasamine kalevi liikmeskonnale

ü ühtse sümboolikakujundamine

ü IT lahendused

Eesmärk 3 : Kalevi renomee parandamine /toimiv tegevusplaan/

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü Kalevi tegevuse meediakajastus.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü mida kvaliteetsem meie igapäevane tegevus, seda parem tagasiside.

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

ü vaata kõiki meie eesmärke ja uusi algatusi.

Eeesmärk 4: Finantsbaas: riiklik tegevus- ja harrastusspordi toetus

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü riigi, KOVi ja sponsorite toetus.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü arengukava koostamine

ü eelarve koostamine

ü kvaliteetne kalender

ü usaldusväärne tegutsemine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused

ü arengukava koostamine

ü läbipaistvuslobby-töö rahastajatega.

Eesmärk 5 : TaastadaKalevi traditsioonilised võistlussarjad

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü korraldatud võistluste arv

ü osalejate arv

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü hea ettevalmistus

ü korraldusmeeskonna komplekteerimine

ü hea võistluste läbiviimine

ü auhinnad

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

ü vana hea meeldetuletus ja taastamine.

Eesmärk 6 : Rahvusvahelised suhted ja taaselustada rahvusvahelised võistlused

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides ja aktiivne osavõtt.

ü traditsiooniliste võistluste koraldamine.

ü rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamine töölissportlastele(Gymnacopia)

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü õigeaegne registreerimine ja liikmetasude maksmine

ü aktiivne suhtlus rahvusvaheliste organisatsioonidega

ü korraldusmeeskonna komplekteerimine võistlusteks

ü eeltöö võistluste saamiseks: oma võimekuse hindamine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused :

ü õppida tehtust ja teha uusi üritusi veel paremini.

Eesmärk 7 : Parendada Kalevi taristu

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü korras Kalevi Keskstaadion

ü korras Pärnu Kalevi staadion

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü Koostöö partneri(te)ga Tallinnas Kalevi staadioni arendamisel

ü Koostöö partneri(te)ga Pärnus Kalevi staadioni arendamisel

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused :
ü taristu kasutamise soovide ja võimaluste väljaselgitamine

ü koostööpartnerite leidmine, usaldusväärnening efektiivne koostöö nendega

Eesmärk 8 : Koolitussüsteemi väljaarendamine

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

ü Kalevi treenerite kõrgem koolitatus

ü kaadri koolitatus

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

ü Kalevi tipptreenerite kaasamine koolitama vabariiklikult ka teisi Kalevi treenereid.

ü Väliskoolitajate kaasamine

ü Kaadri koolitamine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

ü Kalevi tipptreenerite kaasamine koolitama vabariiklikult ka teisi Kalevi treenereid.

ü Väliskoolitajate kaasamine

ü Kaadri koolitamine

PDF
Eesti Spordiseltsi Kalev perspektiivsed tegevussuunad aastateks 2007 āā‚¬ā€œ 2010

Eesti Spordiseltsi Kalev neljas korraline üldkogu (9. sept 2006) on arvamusel, et seltsi möödunud 4 aasta tegevus on suures osas järginud 16.märtsil 2002.a. heakskiidetud tegevussuundasid ning valdavas osas täidetud.

Möödunud tegevusperiood kujunes Eesti Spordiseltsi Kalev jaoks meeldivalt erakordseks. Selts jõudis uuele tasemele liikumisharrastuse edendamisel. Laienesid erinevad Kalevi liikumisharrastust edendavad projektid, sh. erinevate seltsi käimisklubidega ja AS Kalev elluviidud liikumissari "Käime koos". Arvestades tegevuse aktiivsust, andis rahvusvaheline spordiorganisatsioon IVV Kalevi korraldada X ülemaailmse tervisespordi olümpiaadi, milline toob 2007.a. Otepääle ca 35 riigi tervisesportlased. Kalev on ühenduse "Sport kõigile" ja kepikõnniliidu kaasasutaja.

Tippspordialasele tegevusele on pööratud oluliselt suuremat tähelepanu. Loodud on meistrisarjades erinevad või sinna liikuvad sportmängude võistkonnad jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, saalihokis.

Noortespordi paremik on koondunud ühendusse KALEV TIIM, keda toetatakse ka materiaalselt.

Edukaks on olnud rühmvõimlemise alase tegevuse üldjuhtimine vabariigis ning paljude suurvormide ja tippvõistluste korraldamine koostöös klubidega Katrek, Piurett, Janika. Kõigi aegade parim ja osavõturohkem (4500 osavõtjat, 7000 pealtvaatajat) oli III Kalevi mängude võimlemispidu Kalevi Keskstaadionil, terviklik ja kõrgetasemeline gaalakontsert Estonia teatrisaalis. Muljetavaldav on võimlejate rahvusvahelised sidemed ja aktiivne osavõtt paljude riikide võimlemiselust.

Vaatamata firmaspordi projektijuhtide vahetusele on ettevõtete ja firmadega tehtav sporditöö oluliselt aktiviseerunud. Firmasportlastele pakutav võistluskalender on oluliselt mitmekesistunud (2002.a. 13, 2006.a. 28 üritust). Rahuldav on koostöö Eesti Firmaspordiliiduga ja rahvusvahelise firmaspordi organisatsiooniga EFCS.

Jätkuvalt on Kalevi prioriteetseimaks tegevuseks laste ja noorte sporditegevuse arendamine. Vaatamata jätkuvalt mõningatele spordikoolide vastastele seisukohtadele, on treeningualane tegevus enamikes Kalevi spordikoolides hea, kindlustades Kalevi spordikoolide elujõulisuse ja edukuse noortespordi edendamisel vabariigis. Loodud on uued põhiliselt noori hõlmavad spordiklubid jalgpallis, sulgpallis, võrkpallis, saalihokis ja vibuspordis. Spordikooli avamist kavandab Kohtla-Järve Kalev.

Kiitva hinnangu on saanud seltsi tegevus tippvõistluste korraldamisel ning maailma tippsportlaste maaletoomisel (male, maadlus, sulgpall, ujumine).

2002.aastal vastuvõetud tegevussuundadest üheks olulisemaks kujunes Kalevile kuuluvate spordirajatiste arengutemaatika. Majanduslikku iseseisvust ja treeningualaste võimeluste kaasajastamist käsitleva arenguplaani kohaselt tuleb lõpetada põhiliste spordibaaside renoveerimine 2009.aastaks. Selleks on alustatud mitmeid detailplaneeringuid ja ehituslikke projekte, kaasatud investoreid ning jõutud olulistele kokkulepetele Tallinna ja Pärnu omavalitsustega.. Viimase 3 aasta jooksul on investeeritud Madsa spordibaasi ligemale 3 miljonit krooni, Kalevi Keskstaadioni harjutusväljakusse ligi 4 miljonit, Kalevi Tennisekeskusse 1,2 miljonit ning viimaste aastakümnete suurimasse - Kalevi Veekeskuse ehitusse - 70 miljonit. Omafinantseerimine on hea olnud Kalevi Jahtklubi ja Kalevi Tenniseklubi ehitustegevuses. Seltsi keskus jätkab koostöös baaside juhatajatega aktiivselt Euroopa Liidu ja Norra fondide, kohalike omavalitsuste ja riigi investeeringute ja toetuste kaasamist. Ka anti aruandeperioodil mitmed spordibaasid kohalike seltside hallata.

Kuigi peamiselt vabatahtlikkusel põhinevatel piirkondlikel seltsidel ei ole olnud materiaalseid võimalusi oma internetilehekülje avamiseks, avas Eesti Spordiselts Kalev 2002.aastal tolleaegseid tingimusi arvestades Eesti spordiorganisatsioonidest ühe kaasaegseima kodulehekülje, mis sisaldas ka liikmesorganisatsioonide andmeid. 2006.aasta kevadel alustati aga täiesti uute tehniliste lahendustega kodulehekülje loomist. Samuti liikus selts kaasa internetiajastuga, mille tulemusel registreeriti Kalevi nimele internetidomeen @eestikalev.ee ja seltsi spetsialistid on aidanud selle domeeniga e-aadresse luua kõikidel huvitatutel. Projektiga on liitunud nii Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve kui Tallinna Kalev, samuti mitmed spordikoolid. Alustati elektroonilist seltsi liikmete andmebaasi loomist.

Aruandeperioodil jätkas selts aktiivselt oma ajaloo jäädvustamist. Üllitati III ja IV Kalevi ajalooraamat, millised andsid ülevaate seltsi legendaarsete treenerite tegevusest ning võimlemise ajaloolisest rollist. Ilmus 8 ajakirja "Kalevlane". Spordiajaloo süvakäsitlus ning austus seltsi tippsündmuste ja seltsi ajalugu loonud inimeste vastu andsid impulsi spordikuulsuste allee rajamiseks, bareljeefi püstitamiseks seltsi asutamise 105.aastapäevaks, mitmete näituste ja mitmekesise kultuuriprogrammi tegemiseks.

Loodi segakoor Flora, ettevalmistustööd käivad puhkpilliorkestri loomiseks.

Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu, analüüsinud senist tegevust, on seisukohal, et seltsi tegevus ja edasine areng aastateks 2006-2010 peab järgima seniseid põhilisi arengusuundi mõningaste täiendustega. Küll vajavad need senisest rohkem avatust ja tulemuslikku koostööd erinevate riiklike, omavalitsuse ning majanduslike struktuuridega. On vaja jätkata ajaloolist arengut Eesti kultuuriloos, säilitades tema omanäolisuse, milline oleks kindlalt integreerunud tänapäeva Eesti spordimudelisse.

Cha - Tea for allKultuurkapitalKatrekKalev SPA
VärskaHasartmängumaksu nõukoguIluum
PostimeesPremiaROISpordi ja NoorsooametTallegg
Sitemap
© Eesti Spordiselts Kalev
Aadress: Pärnu mnt. 41, 10119 Tallinn | Telefon: +372 615 4280 | Faks: +372 615 4278 | E-mail: info [ät] eestikalev.ee