Eesti Spordiselts Kalev

Uudised

Avalik konkurss 2019 a. XX Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XX Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks. XX Tallinna võimlemispidu toimub 2.juunil […]

Loe edasi »
14.06.2018 Avalik konkurss 2019 a. XX Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2019 a. XX Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Avalik konkurss 2019 a. XX Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XX Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XX Tallinna võimlemispidu toimub 2.juunil 2019 a. Pirita Spordikeskuses Tallinnas.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XX Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest. XX Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev. XX Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 2. juunil 2019.

Käesoleva konkursi võitja moodustab XX Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt septembris 2018. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo  repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemistoimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 10.september 2018.

 

  1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1 Avaliku konkursi XX Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkurss algab 1. juulist 2018.

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 10. september 2018 kell 12.00 (keskpäeval).

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev, Mustamäe tee 4, Tallinn.

1.6 Teema ei ole etteantud.

 

  1. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1  Tallinna võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2. Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

  1. LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse.

3.2 Konkursile palume esitada XX Tallinna võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab:

3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2 nägemust XX Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest ja etenduse kestusest;

3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: beebid ja 1-3.aastased väikelapsed, mudilased, 1.-3. klassi vanuserühmad, 4.-6.klassi vanuserühmad,7.-9. klassi ja gümnaasiumi vanuserühmad, laste ja noorte segarühmad 2-3 kl ja 2018-2019 õppeaastal 9.-12. klassis õppivad noored, mehed, poisid, Idla, daamid ja eakad.

3.2.3 repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu;

3.2.4 repertuaarinäiteid;

3.2.5 nägemust, kuidas võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.6 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.7 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.8 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

  1. IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1 Ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt  võimlemisvaldkonna eksperdid.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XX Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3 Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.4.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

  1. KONKURSI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1 Konkursi tulemusel avalikustatakse ainult võidutöö(d).

5.2 Konkursi võitja(te)ga võetakse ühendust hiljemalt 15. septembril 2018. Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2018-2019.

5.3 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

 

Eesti Spordiselts Kalev

Aadress: Mustamäe tee 4, Tallinn

 

LISAINFO:

Lembe Laas

võimlemise valdkonna juht

E-kiri: lembe@eestikalev.ee

Tel +372 615 42 77

 

Foto: Egon Tintse

ESS Kalev kuulutab välja treeningtoetuse konkursi

ESS Kalevi Järelkasvukoondis 2018. ESS Kalevi 2018 II poolaasta treeningtoetus Kalevi liikmes-klubide sportlastele. ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks […]

Loe edasi »
13.06.2018 ESS Kalev kuulutab välja treeningtoetuse konkursi

ESS Kalev kuulutab välja treeningtoetuse konkursi

ESS Kalev kuulutab välja treeningtoetuse konkursi

ESS Kalevi Järelkasvukoondis 2018.

ESS Kalevi 2018 II poolaasta treeningtoetus Kalevi liikmes-klubide sportlastele.

ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks ja tagamaks parimate Kalevi  sportlaste paremaid võimalusi intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute klassis.

Treeningtoetusele kandideerimise aluseks on Eesti Spordiseltsi Kalev Järelkasvukoondise (edaspidi JKK) juhend.  Juhend on avaldatud ESS Kalev veebileheküljel: http://www.eestikalev.ee/.

JKK treeningtoetuse fondi suurus on 2018 II poolaasta 6000 eurot, millest antakse välja kuni 10 treeningtoetust (sealhulgas kuni kaks (2) mitteolümpiaala). Treeningtoetuse suurus on 600 eurot perioodi 1. juuli 2018 kuni 31. detsember 2018 eest.

Treeningtoetusele oodatakse kandideerima ESS Kalev liikmes-klubide sportlasi, kes vastavad järgmistele tingimustele:

Ø  Sportlane omab Eesti Vabariigi kodakondsust;
Ø  Sportlane on treeningtoetuse taotlemise perioodil kuni 22 aastane;
Ø  Sportlane on eelmisel või käesoleval võistlushooajal võistelnud Eesti rahvuskoondises rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või täitnud osalemise normi oma vanuserühmas;
Ø  Sportlane on Eesti omavanuste meistrivõistluste medaliomanik eelneval ja/või käeoleval kalendriaastal;
Ø  Sportlane on esindanud ESS Kalev liikmes-klubi mitte vähem kui 12 kalendrikuud;
Ø  Sportlane järgib Eesti Vabariigi, Eesti Olümpiakomitee ja rahvuslike alaliitude poolt kehtestatud seaduseid ja õigusakte;
Ø  Sportlane ei ole EOK A-, B- või C- taseme toetuse saaja.

Treeningtoetuse taotlemiseks tuleb saata taotlus aadressile anneli@eestikalev.ee, kus:

Ø  Teemareal („Subject“) on märgusõna „JKK_2018_II“;
Ø  Kirjale on lisatud sportlase Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
Ø  ESS Kalev liikmes-klubi motivatsioonikiri (kuni 2000 tähemärki) sportlase kandideerimiseks – põhjendus treeningtoetuse taotlemise kohta, kus on kirjeldatud:

  • Kinnitatakse noorsportlase vastavust konkursi tingimustele;
  • Kirjeldatakse noorsportlase perspektiivi;
  • Millised on noorsportlase käesoleva  hooaja saavutused, eesmärgid ja järgmise hooaja püstitatud sihid.

Treeningtoetuse eraldamisel arvestatakse:

*  taotluse põhjendatust ehk sportlase motivatsiooni;
*  sportlase perspektiivikust;
*  sportlase varasemaid tulemusi.
*  eelneva(te) perioodi(de) aruannete esitamise korrektsust.

 

NB! Treeningtoetust ei määrata sportlasele, kes ei ole esitanud eelneva(te) perioodi(de) eest aruannet!

 

Taotluse esitamise tähtaeg on mitte hiljem kui 25.juuni 2018.

 

Info ESS Kalev järelkasvukoondise kohta – http://www.eestikalev.ee/noortesport-kalevi-jarelkasvukoondis/
 

Lisainfo:

Anneli Saarma

anneli@eestikalev.ee

+372 516 2840

XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid“

3. juunil toimus Pirita Spordikeskuses 19. Tallinna Võimlemispidu «Need värvid», kus astus üles 2227 võimlejat üle kogu Eesti. Noorimad osalejad olid […]

Loe edasi »
4.06.2018 XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid“

XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid“

XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid“

3. juunil toimus Pirita Spordikeskuses 19. Tallinna Võimlemispidu «Need värvid», kus astus üles 2227 võimlejat üle kogu Eesti. Noorimad osalejad olid kõigest pooleaastased beebid koos emmedega-issidega ning eakamateks üle 70-aastased daamid. Võimlemispeol osales 366 beebit ja väikelast koos vanematega, 320 mudilast ehk lasteaialast, 612 koolilast, 310 naist, 68 poissi ja meest, 142 rahvatantsijat, 142 juhendajat ning 267 võimlejat klubist Piruett. Esindatud olid võimlejad Tallinnast ja Harjumaalt, samuti külalised Rapla-, Pärnu-, Järva- ja Ida-Virumaalt. Kokku esitati võimlemispeol 9 kava, mis olid inspireeritud erinevatest emotsioonidest ehk värvidest. Nii said tuhanded pealtvaatajad näha rõõmul, kurbusel, hirmul ja paljudel teistel emotsioonidel põhinevaid kavasid.

«Võimlejate arv on aasta-aastalt kasvanud ning tänavu astus staadionil üles 300 osalejat rohkem kui mullu. Piltlikult öeldes nägime me pühapäeval Pirital võimlemas terve Otepää linna jagu inimesi, mis annab kinnitust, et harrastusvõimlemine on eestlaste seas jätkuvalt populaarne,» sõnas võimlemispeo projektijuht Lembe Laas.

Lastekaitsepäevale pühendatud Tallinna võimlemispidu toimus 19. korda ning teeb vabariigi 100. sünnipäeva puhul sügava kummarduse Eestile ning siin elavatele lastele. Kavadest leidis mitmeid isamaalisi sümboleid ja värve, sh moodustasid võimlejad staadionile ka EV100 kujundi.

«Tänavuse võimlemispeo ideekavand oli inspireeritud emotsioonidest ehk meie elule andvatest värvidest,» sõnas pealavastaja Avelin Kalvik. «Võimlemine kui selline on korraga nii emotsioonide väljendusviis kui nende looja ning üldjuhul seostame oma tundeid erinevate värvidega. Esitlusele tulnud kavad olidki täis palju värve ehk emotsioone, mida soovime edasi anda ka pealtvaatajatele.»

Pidu päädis ühise, selle aasta võimlemispeo nimelise kavaga “Need värvid”, mida esitasid kõik 2227 tänavusel võimlemispeol osalejat.

Pidu on järelvaadatav – https://sport.postimees.ee/4495096/jarelvaadatav-tallinna-voimlemispeol-osales-otepaa-linna-jagu-inimesi?utm_source&utm_medium=button_article&utm_content&utm_campaign=fb_social

 

 

Foto: Taavi Sepp

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“

20.05 – 27.05.2018 toimus Sitsiilias IVV Europiaad ja delegaatide kongress, kus osales ka Eesti Spordiselts Kalev esindus. Kongressil osales kokku […]

Loe edasi »
1.06.2018 Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“

20.05 – 27.05.2018 toimus Sitsiilias IVV Europiaad ja delegaatide kongress, kus osales ka Eesti Spordiselts Kalev esindus. Kongressil osales kokku 27 erineva riigi esindajat ja Europiaadil 25 riigi esindused. Eesti delegatsiooni kuulus 33 inimest.

Delagaatide kongressil Mazara del Vallos süveneti rohkem tuleviku vaatele ning tutvustati arendamisel olevat süsteemi, kus inimene saab oma käimisi alustada ja lõpetada telefoni abil. Lisaks hääletati 2021 IVV olümpiaadi toimumise riigiks Korea.

23.05 – 27.05 Selinunte lähistel toimunud Europiaadi rajad olid hästi tähistatud ja huvitavad. Radadest sai igal päeva läbida kas 6km, 12km või 21km. Lisaks oli võimalus läbida 25km ratastel ning 300m välisujulas. Maratoni rada oli avatud kahel päeval ning kokku läbis maratoni distantsi meie grupist 4 inimest. Väga kiideti ka rattarada, mis oma pikkade laskumistega oli väga huvitav. Ürituse tegi natukene keeruliseks väga suur kuumus Europiaadi ajal.

06.05 toimus Eesti Spordiseltsi Kalev koostööl juba traditsiooniline Saka pankranniku matk. Osalejate hulk kasvas aastaga võrreldes tublisti!

Saka pankranniku matka radade pikkuste osas sai valida kolme erineva marsuudi vahel: 1km ,3km ja 8,5km. Rada kulges mööda maalilist mereäärt ja pankrannikut. Osalejate huvi tegi head meelt, sest osales ca 200 inimest.

30.05 korraldas Eesti Spordiselts Kalev juba 4ndat korda lasteaedade kõnni vanalinna päevadel. Osales üle 500 lasteaia lapse! Kohtusime lastega Vabaduse väljakul kell 10.00 ning liikusime sealt rongkäiguna Šnelli tiigi muruplatsile, kus tegima ka pisikesed mängud. Lõpp-punktiks oli taas Vabaduse väljak, kus iga osaleja sai ka Premia poolt magusa üllatuse.