Eesti Spordiselts Kalev

Eesti Spordiseltsi Kalev EETIKAKOODEKS

Alus: Vabaühenduste eetikakoodeks

 

Eetikakoodeks sätestab Mittetulundusühingu Eesti Spordiselts Kalev (edaspidi Spordiselts Kalev) väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Spordiselts Kalev väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.
Spordiseltsi Kalev koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
Oma igapäevases tegevuses lähtub Spordiselts Kalev Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
Spordiseltsil Kalev on selge ja arusaadav missioon. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
Spordiselts Kalev väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi ning kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
Spordiselts Kalev kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
Spordiselts Kalev peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
Spordiselts Kalev püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
Spordiselts Kalev, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Spordiselts Kalev ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
Spordiselts Kalev, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
Spordiselts Kalev ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Spordiselts Kalev kasutab loodus-, inim-ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
Spordiselts Kalev lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Spordiselts Kalev annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
Spordiselts Kalev peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
Spordiselts Kalev avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Informatsioon Spordiseltsi Kalev missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
Spordiselts Kalev suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
Spordiselts Kalev on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Spordiselts Kalev on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
Spordiselts Kalev ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Spordiselts Kalev peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
Spordiselts Kalev austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
Spordiselts Kalev tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
Spordiselts Kalev ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev